Junior Event & Sound Organizer

CENTRAL GROUP
บางรัก

Responsibilities

ผลิตรายการวิทยุของ Central Group
ผลิต Spot วิทยุ เพื่อใช้ทั้งภายใน-นอก องค์กร
ดูแลส่วนงาน แสง สี เสียง ใน Event ต่างๆ ของบริษัท
ดูแลส่วนงานกิจกรรมพิเศษต่างๆ เพื่อสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ขององค์กร


Qualifications
เพศชาย – หญิง อายุ 23-28 ปี
ปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
มีความรู้ด้านกระบวนการเสียง , บันทึกเสียงและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
มีความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการและวิธีการในการจัดระบบเสียงตามงาน Event ต่างๆ
สามารถใช้โปรแกรม Protools, Sound forge , โปรแกรมตระกูล Adobe, MS Office ได้
มีทักษะการสื่อสารที่ดี

ระดับตำแหน่งงาน ระดับเจ้าหน้าที่
อายุงาน ประสบการณ์ 1 ปี
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
สามารถต่อรองได้ THB16,000 - 25,000 /เดือน
ประเภทการจ้างงาน งานประจำ


สวัสดิการ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
ประกันสุขภาพ
ค่าทำงานล่วงเวลา
เงินโบนัสตามผลงาน
ค่ายานพาหนะ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง


เว็บไซต์
www.centralsmartjobs.com