ประกวดภาพถ่ายในงาน Siriraj Photo Inspiration 2015 ในหัวข้อ "ให้"

รายละเอียดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ให้ "

คุณสมบัติของผู้ส่งภาพเข้าประกวด
บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ และอายุ
นักศึกษาและบุคลากรในวิทยาเขต บางกอกน้อย มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทภาพที่ส่งเข้าประกวด
ภาพถ่ายผ่านเลนส์จากกล้องดิจิตอลหรือกล้องฟิล์มเท่านั้น
การส่งภาพเข้าประกวด ให้ผู้สมัครอัดภาพขนาด 12 นิ้ว x 18 นิ้ว (อัตราส่วน 2 : 3) และ นำส่งไฟล์ภาพในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล นามสกุล jpg ด้านยาวสุดต้องไม่เกิน 2,048 พิกเซล โดยมี Resolution 150 dpi (ppi) ขนาดไม่เกิน 1,024 kb (kilobytes)
ไฟล์ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ภาพความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล หากถ่ายด้วยฟิล์มให้ สแกนเป็นไฟล์ดิจิตอล ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล เช่นกัน
หลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวด

ผู้ส่งภาพประกวดทุกคนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังนี้
ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างไม่ว่าผู้นั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบและจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดทันที
ผู้ส่งภาพเข้าประกวด ต้องตั้งชื่อภาพถ่าย สั้น กระชับ สื่อความหมายของภาพอย่างชัดเจนและบรรยายถึงแรงบันดาลใจ หรือความประทับใจในการถ่ายภาพ เพื่อสะท้อนความหมายของหัวข้อการประกวด
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องกรอกรายละเอียด ชื่อ-สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก E-mail address สถานที่ถ่ายภาพ วัน เดือน ปีที่ถ่ายภาพ ลงในแบบฟอร์มที่ชมรมถ่ายภาพศิริราชได้แนบมาในเอกสารฉบับนี้
ภาพที่ส่งเข้าประกวด ส่งได้ไม่เกิน 5 ภาพ
ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพต้องไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน
ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพต้องไม่เผยแพร่ในสังคมออนไลน์ ไม่เคยตีพิมพ์ในนิตยสารหนังสือพิมพ์ แผ่นภาพ เว็บไซต์ หรือเอกสารใดๆที่ทำขึ้นเพื่อจำหน่าย หรือโฆษณามาก่อน
ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพ สามารถทำการปรับแสง สี เงา ลบฝุ่นได้ตามสมควร แต่ไม่อนุญาตให้ทำการตัดต่อภาพ หรือเพิ่มเติมองค์ประกอบภาพอันทำให้ภาพผิดจากความจริง ถ้าหากตรวจพบภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ชมรมถ่ายภาพศิริราชมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงที่ต่างๆรวมถึง ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณะชนไม่ว่าจะในเอกสาร สื่อ หรือสิ่งพิมพ์ทุกประเภท โดยไม่ต้องขออนุญาตและจ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ ทั้งนี้ชมรมถ่ายภาพศิริราชขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีบุคคลอื่นกระทำการอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ในภาพที่ส่งเข้าประกวด
ภาพที่ส่งเข้าประกวด หากไม่ถูกต้องตามกติกาการประกวดข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการพิจารณา แม้ว่าจะได้รับการพิจารณารางวัลหนึ่งรางวัลใดไปแล้ว หากมีการท้วงติงถึงการทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้ว และสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดกติกาจริงคณะกรรมการสามารถยกเลิกและเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอคืนรางวัลได้ ภายใน 3เดือน นับจากวันที่ประกาศผลการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินภาพมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน และมติของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติจะอุทธรณ์ใดๆมิได้
การส่งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าผู้ส่งภาพเข้าประกวดตกลงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นคณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกติกาตามความเหมาะสม
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถพิมพ์ใบสมัครที่แนบมากับเอกสารฉบับนี้
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 จนถึง 26 มีนาคม 2558 โดยยึดตามเวลาที่ส่งใน E-mail และตราไปรษณีย์ เป็นสำคัญ
รางวัลการประกวด
รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท
การส่งภาพเข้าประกวด
ส่งภาพถ่าย รายละเอียดภาพที่ส่งเข้าประกวด อาทิเช่น ชื่อภาพ คำบรรยายภาพ มาที่ หอมหิตลาคารสมเด็จพระราชปิตุจฉา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อยกรุงเทพฯ 10700
ส่งไฟล์ภาพถ่าย โดยต้อง ตั้งชื่อไฟล์ภาพ ในรูปแบบ " นามสกุล_อักษรตัวแรกของชื่อ ตาม ด้วยลำดับภาพ" เช่น Tinnapat_N01 , Tinnapat_N02 และเก็บไฟล์ raw หรือต้นฉบับไว้ เมื่อมีการเรียกเพิ่มเติม และส่งรายละเอียดภาพที่ส่งเข้าประกวด อาทิเช่น ชื่อภาพ คำ บรรยายภาพ มาที่ E-mail : sipi2015contest@gmail.com
ประกาศผลตัดสินและมอบรางวัล
คณะกรรมการตัดสินจะตัดสินภาพในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2558
ชมรมถ่ายภาพศิริราชจะประกาศผลการถ่ายภาพในหัวข้อ "ให้" ผ่านทาง Facebook Fanpage : Siriraj Photo Inspiration 2015 หรือ https://www.facebook.com/sipi2015 ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2558
ชมรมถ่ายภาพศิริราชจะแจ้งเจ้าของภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะการประกวด เข้ารับรางวัลใน วันและเวลาที่แน่นอนอีกครั้งหนึ่ง
หมายเหตุ คณะกรรมการจัดงานและคณะกรรมการตัดสินทุกคน ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ประเภทผู้สมัคร : นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป
ปิดรับสมัคร วันที่ 26 มีนาคม 2558