1.EMAIL:supachok_jaro@rtaf.mi.th
Tel 0945543561
2.ชื่อภาพ กลิ่นหมอกไอทะเล
3.แนวคิด อยากให้เห็นความสวยของทะเลไทยยามเช้า กับแสงแรกแห่งวัน ว่าทะเลไทยสวยแค่ไหน
สถานที่ อ่าวมะนาว...