เอาข้อของคนนี้มารวมเป็นข้อเดียวกันด้วยดีใหม เห็นอ้างอิงลิ้งค์เดียวกัน

http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=175783