เคยไปทำงานที่เกาะยาวใหญ่มาหลายปี สวยจริงๆครับ อ่าวทิวสน อ่าวคลองบอน และป่าชายเลนบ้านย่าหมี งดงามมาก... และยังคงสภาพวิถีชุมชนของ
พี่น้องมุสลิมอันดีงามไว้...นี่แหละครับหนึ่งในของดีของไทยเรา