ชุมชนบ้านเกาะกลางจ.กระบี่ สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนมุสลิมการทำประมงน้ำตื้น

การทำเรือหัวโทงจำลอง การปลูกข้าวสังข์หยด(ข้าวอินทรีย์) การทำผ้าปาเต๊ะการทำกิจกรรมสักหอย(เก็บหอย)
...