เลือกในสิ่งที่ดีที่สุด แต่รองๆ ลงมา ก็น่าเลือกโหวตให้เหมือนกัน