Sigma นอกจากทำเลนส์คุณภาพสูงในอนุกรม Art แล้ว ยังทำเลนส์คุณภาพสูงในอนุกรม Sport และ Contemporary หรือเรียกย่อๆ ว่า อนุกรม S และ C โดยอนุกรม S หรือ Sport เป็นเลนส์ที่เน้นการใช้งานหนัก ...