โรงเรียนตำรวจะเวนชายแดน ตะโกปิดทอง
โรงเรียนหมู่บ้าน ตะโกบน หมู่ที่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

สิ่งที่โรงเรียนต้องการ
1. คอมพิวเตอร์ 1 ชุด พร้อมสำหรับต่ออินเตอร์เน็ท
2. กีฬาสี...