Review ล่าสุด

 Search:

Type: Posts; User: charles; Keyword(s):

Search: Search took 0.56 seconds.

  1. :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:

    :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
  2. ทำไมเฟอร์รารีต้องสีแดง ลัมโบฯ ต้องสีเหลือง? ...

    ทำไมเฟอร์รารีต้องสีแดง ลัมโบฯ ต้องสีเหลือง?

    ผมว่าคงเป็นเรื่องของสีที่บริษัทนั้นๆ นิยมมากกว่านะครับ และก็น่าจะเป็นเรื่องของลูกค้าด้วย เช่น ออกสินค้าสีนี้มาแล้ว ลูกค้าถูกใจเป็นพิเศษ
    ...
Results 1 to 2 of 2