อาทิตย์ก่อนไม่ต้องพิมพ์ www. เข้าได้ครับ
มาอาทิตย์นี้ถ้าไม่พิมพ์ www. นำหน้าจะเข้าไม่ได้ครับ