ชอบผิวคนแบบ 5d แต่ก็ชอบรายละะเอียดๆ ทนทึก ราคาดีแบบK1
เลือกยากเหมือนกัน