ลองใช้ Profile sRGBธรรมดา โดยไม่ต้อง Assign Profileของเครื่องปริ้นท์ ดูซิว่าจะเป็นอย่างไร?