user kavin s.
สถานที่ เนินเขาในจังหวัดเพชรบรูณ์
1.kawin484@gmail.com 0841344339
2.ชื่อภาพ WinterBreeze
3.แนวคิด ภาพนี้ถูกถ่ายในตอนเช้าบนเนินเขา ใน จ.เพชรบรูณ์...