User : Nikki (ปัญญา)
email : phunya2002@yahoo.com
Tel : 084 7159597
ชื่อภาพ : เบิกบาน
แนวคิด: ความสดใส เบิกบานระหว่างแม่กับลูกชาย ท่ามกลางดอกซากุระ
สถานที่ : สถานีเกษตรอ่างขาง ดอยอ่างขาง...