Email : ya_deeya@hotmail.co.th
Tel : 081-988-0776
ชื่อภาพ : สะพานกรุงเทพ
แนวคิด : ถ้ามาถ่ายตรงในช่วงเวลาน้ำลง จะมีโขดหินมากมายให้เลือกใช้เป็นฉากหน้าได้อย่างดี ก่อนจะถ่ายรอให้มีเรือแล่นผ่านไป...