PDA

View Full Version : ฝากงานประกวดถ่ายภาพ หนึ่งงานด้วยครับTRIPLECHAMP
14th July 2008, 00:59
โครงการประกวดภาพวาดและภาพถ่าย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนดให้ปี ๒๕๕๑ เป็นปีรณรงค์คุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา โดย อย. ได้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง ๆ ในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในด้านอาหาร ยา และเครื่องสำอาง สำหรับการประกวดภาพวาดและภาพถ่าย เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ อย. จัดขึ้นในปีนี้ และคาดว่าจะได้รับความสนใจจากเยาวชนและประชาชนในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ผ่านภาพวาดและภาพถ่าย เพื่อรณรงค์สร้างความตื่นตัวเรื่องความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
รายละเอียดของการประกวด
๑. หัวข้อการประกวด “บริโภคปลอดภัย คนไทยเป็นสุข” โดยเน้นความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 3 เรื่อง คือ
๑.๑ ความปลอดภัยด้านอาหาร
อาหารสด เน้นอันตรายจากสารปนเปื้อน เช่น บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารฆ่าแมลง แอฟลาทอกซิน ที่อาจสะสมในร่างกายถึงขั้นเป็นมะเร็ง
อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท สังเกตที่ฉลากต้องมีเลขสารบบอาหารในกรอบเครื่องหมาย อย. ซึ่งแสดงว่าผ่านการตรวจสอบจาก อย. แล้ว
๑.๒ ความปลอดภัยด้านยา
- เน้นอันตรายของสเตียรอยด์ที่ผู้เห็นแก่ได้นำไปผสมในยาลูกกลอน พบมีขายตามวัด แผงลอย หรือรถเร่
- ไม่ซื้อยาแผนโบราณที่ไม่มีเลขทะเบียนตำรับยา และไม่ซื้อตามคำโฆษณาโอ้อวด
- ให้ซื้อจากร้านขายยาที่มีใบอนุญาตเท่านั้น
๑.๓ ความปลอดภัยด้านเครื่องสำอาง
- เน้นอันตรายจากการใช้เครื่องสำอางที่ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่ระบุชื่อ/ที่ตั้งของ ผู้ผลิต
- อันตรายที่เกิดจากสารห้ามใช้ที่ผสมในเครื่องสำอาง เช่น ไฮโดรควิโนน กรดวิตามินเอ ปรอทแอมโมเนีย
- ไม่หลงเชื่อคำโฆษณาโอ้อวดเกินจริง
- ให้ซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้
๒. แบ่งการประกวดออกเป็น ๓ ประเภท คือ ประกวดภาพวาดในระดับประถมศึกษา ประกวดภาพวาดในระดับมัธยมศึกษา และประกวดภาพถ่ายในระดับประชาชนทั่วไป

…/๒
-๒-

๓. เกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากความสอดคล้องของเนื้อหาในการรณรงค์ด้านความ ปลอดภัยในการบริโภค จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และความสวยงาม ซึ่ง อย. จะมีการเชิญกรรมการ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในแวดวงด้านศิลปะมาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินกับ อย. ด้วย
๔. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัล ดังนี้
๔.๑ ระดับประถมศึกษา
- รางวัลที่ ๑ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลที่ ๒ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลที่ ๓ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
๔.๒ ระดับมัธยมศึกษา
- รางวัลที่ ๑ ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลที่ ๒ ๘,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลที่ ๓ ๔,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
๔.๓ ระดับประชาชนทั่วไป
- รางวัลที่ ๑ ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลที่ ๒ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลที่ ๓ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
- รางวัลชมเชย จำนวน ๒ รางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
๕. กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดระหว่าง ๑๐ มิถุนายน – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ โดยส่ง ผลงานมาได้ที่ กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ซึ่งจะพิจารณาจากตราประทับของไปรษณีย์เป็นสำคัญ สนใจศึกษารายละเอียดได้จาก www.fda.moph.go.th

 