PDA

View Full Version : ปืน BB กับกฎหมายอาวุธปืนzenio za
24th April 2008, 13:07
เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันมีผู้นิยมเล่นปืน BB กันอย่างแพร่หลาย จำนวนนักเล่น BB ซึ่งเป็นกีฬาที่ให้ทั้งความสนุกสนาน และความท้าท้ายนี้ ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ที่เล่นกีฬา BB Gun อยู่ ก็อาจจะรู้สึกสงสัยว่า การเล่นกีฬาชนิดนี้นั้น ผู้เล่นจำเป็นต้องมีใบอนุญาตให้มี และใช้ปืน BB ด้วยหรือไม่ นอกจากนี้แล้ว การไปเล่นกีฬา BB ที่สนามในแต่ละครั้งนั้น ผู้เล่นแต่ละคนย่อมจำเป็นจะต้องเดินทางโดยมีปืน
BB ติดตัวไปด้วย อย่างน้อยก็คนละ 1-2 กระบอก ซึ่งการพกพาปืน BB ติดไว้ในรถยนต์ขณะเดินทางไปยังสนาม BB อาจทำให้ผู้เล่นบางท่านรู้สึกไม่สบายใจ ว่าหากพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกให้หยุดรถ เพื่อตรวจค้น จะต้องทำอย่างไร และการพกพาปืน BB ติดตัวไปในลักษณะดังกล่าว ถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่ เพราะปืน BB นั้น หากมองเพียงรูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแล้วละก็ แทบจะมีลักษณะ ไม่ผิดไปจาก อาวุธปืนจริง ๆ เลยดังนั้น ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มักจะสร้างความค้างคาใจให้กับเจ้าของปืน BB ส่วนใหญ่จึงมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ
1. การมีปืน BB ไว้ในครอบครองต้องมีใบอนุญาตให้มี และใช้ตาม พระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 หรือไม่ และ
2. การพกพาปืน BB เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ หรือไม่ และ
3. เราควรปฏิบัติอย่างไรในการพกพาปืน BB ไปยังสนาม BB เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น


BB Gun ถือเป็นอาวุธปืนหรือไม่

กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ทำ การพิสูจน์ และวินิจฉัยแล้วว่า ปืน BB ไม่ใช่อาวุธปืน แต่เป็น "สิ่งเทียมอาวุธปืน" ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 โดยกฎหมายดังกล่าว ได้ให้ความหมายของคำว่า "สิ่งเทียมอาวุธปืน" หมายความถึง สิ่งซี่งมีรูปและลักษณะอ้นน่าจะทำให้หลงเชื่อว่า เป็นอาวุธปืน จากคำนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สิ่งใดก็ตามที่มีรูปและลักษณะ อันทำให้หลงเชื่อว่า

เป็นอาวุธปืน จะเป็นเพียง "สิ่งเทียมอาวุธปืน" ไม่ใช่ "อาวุธปืน" และจากคำนิยามดังกล่าว ลำพังชิ้นส่วนของปืน BB ก็ไม่ใช่อาวุธปืน เพราะชิ้นส่วนของปืน BB ไม่อาจทำให้ผู้ที่พบเห็นหลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน ซึ่งคำนิยามของคำว่า "สิ่งเทียมอาวุธปืน" จะแตกต่างจากนิยามของคำว่า "อาวุธปืน" ที่กฎหมายให้ความหมายรวมถึงว่า เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืน ก็ให้ถือเป็นอาวุธปืนด้วย


เมื่อปืน BB ไม่ใช่อาวุธปืน แต่เป็นเพียง "สิ่งเทียมอาวุธปืน" การมีปืน BB ไว้ในครอบครอง จะมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่?

การมีปืน BB ซึ่งเป็นเพียงสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในครอบครองนั้น ไม่มีความผิด และ ไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาต จากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ แต่อย่างใด เนื่องจากพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ไม่ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ที่มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง ได้ ต้องมีใบอนุญาต ให้มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครองก่อน ซึ่งแตกต่างจาก เรื่องอาวุธปืน ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ที่มีอาวุธปืน ไว้ในครอบครอง จะต้องได้รับใบ อนุญาตก่อน


การพกพาปืน BB ติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ มีความผิดตามกฎหมายหรือไม่?

การพกพาปืน BB ติดต้วไปในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ก็ไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ เช่นกัน เนื่องจากพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ไม่ได้บัญญัติกำหนดว่า ผู้ที่พกพาสิ่งเทียมอาวุธปืน ไปในสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จะต้องมีใบอนุญาตให้พกพาสิ่งเทียมอาวุธปืนนั้น ๆ ก่อน ซึ่งแตกต่าง จากการพกพาอาวุธปืน ติดตัวไปในที่สาธารณะ ซึ่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ กำหนดให้ผู้ที่พกพาอาวุธปืนติดตัวไปนั้น

จะต้องได้รับใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนกระบอกนั้น ๆ ไปในที่สาธารณะได้ แต่อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่าการพกพาปืน BB ติดตัวไปในที่สาธารณะโดยเปิดเผย จะไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งมีโทษร้ายแรงถึงจำคุก แต่ก็มิใช่ว่าผู้เล่นปืน BB จะสามารถเดินถือปืน BB ไปในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยได้ เนื่องจากปืน BB นั้น มีลักษณะที่เรียกได้ว่า แทบจะไม่แตกต่างไปจากอาวุธปืนของจริงเลยทีเดียว ผู้ที่พบเห็นย่อมเข้าใจผิด คิดว่าปืน BB เป็นอาวุธปืนได้ นอกจากนี้ ด้วยคุณลักษณะของปืน BB แม้จะไม่ใช่อาวุธปืน แต่ปืน BB ก็ยังอาจจะถูกนำมาใช้เป็นอาวุธได้ ดังนั้น ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 371 จึงกำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดก็ตาม พาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยเปิดเผย หรือไม่มีเหตุอันควร ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งร้อยบาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น


ควรปฏิบัติอย่างไรในการขนย้ายปืน BB และอุปกรณ์ในการเล่น BB Gun

เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น ผู้มีปืน BB ไว้ในครอบครอง จึงควรใช้ ความระมัดระวัง และปฏิบัติต่อปืน BB ในการพกพา และขนย้าย เฉกเช่นเดียวกับ ที่พึงปฏิบัติต่ออาวุธปืน กล่าวคือ ไม่พกพาปืน BB อย่างเปิดเผย (พกพาในลักษณะที่ ผู้อื่นสามารถ เห็นได้ ไม่ว่าโดยง่ายหรือต้องสังเกต) ไปในที่ สาธารณะ และเมื่อทำการขนย้าย ก็ควรเก็บปืน BB และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้เล่น BB Gun ไว้ใน ที่เก็บสิ่งของ ท้ายรถยนต์ โดยควรมีกระเป๋าใส่ปืน BB แยกต่างหากจากกระเป๋าใส่ที่บรรจุกระสุน (แม็กกาซีนปืน) และอุปกรณ์อื่น ๆ


สรุปหลักการและข้อกฎหมายอ้างอิง

ปืน BB ไม่ใช่อาวุธปืนตาม มาตรา 4(1) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ (โดยความเห็น จากการพิสูจน์ โดยกองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ซึ่งบทบัญญัติในมาตรา 4(1) ระบุไว้ อย่างชัดเจน ดังนี้

มาตรา 4
"อาวุธปืน" หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิด ซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิด หรือกำลังดันของแก๊ส หรืออัดลม หรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงาน และ ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธนั้น ๆ ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่าสำคัญ และได้ระบุไว้ ในกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2490))
เนื่องจากปืน BB ไม่ใช่อาวุธปืน การซื้อ (ไม่รวมถึงการนำเข้า) มี และใช้ปืน BB ไม่ต้อง ขออนุญาต ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ

มาตรา 7
ห้ามมิให้ผู้ใดทำการ ซื้อ มี ใช้ สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

เนื่องจากปืน BB ไม่ใช่อาวุธปืน การพกพา และขนย้ายปืน BB โดยมิดชิด และ ไม่เปิดเผยไปในยานพาหนะ หรือ กับตัวผู้ขนย้าย ไม่เป็น ความผิด ตามมาตรา 8 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ

มาตรา 8 ทวิ
ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัว เมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามควรแก่พฤติการณ์ ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมชนที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด


www.asiasoftgun.com

Electron
24th April 2008, 14:45
ขอบคุณครับ แต่คิดว่าคงจะซ้ำกัน :bucha:
http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=77648

zenio za
24th April 2008, 15:31
ขอบคุณครับ แต่คิดว่าคงจะซ้ำกัน :bucha:
http://www.thaidphoto.com/forums/showthread.php?t=77648

ขออภัยครับผม


เรื่องมีอยู่ว่า ผมอ่านเจอกระทู้ทีมีเพื่อนในวงการเดียวกันโดนตร.ตรวจค้นและยึดปืนไป ด้วยความที่อยู่ในวงการเดียวกัน และความยากทราบข้อเท็จจริงผมเลยโทรไปที่กระทรวงมหาดไทย แผนก พรบ.อาวุธปืนและสิ่งเที่ยมอาวุธ คำตอบที่ได้รับ หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์บ้างเลยเอามาเขียนให้อ่านกัน

คำต่อคำระหว่างผมกับเจ้าหน้าที่

ผม- สวัสดีครับ ผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพรบ.อาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธ อยากรบกวนสอบถามสักหน่อย
เจ้าหน้าที่ -- ได้ค่ะยินดี
ผม -- ----คือผมเล่นกีฬาบีบีกันครับ บีบีกัน เป็นปืนของเล่นที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า แอร์ซอร์ฟกัน การทำงานคล้ายปืน เด็กเล่น ชักทียิงที ที่ขายตามท้องตลาดกระบอกละ50 บาท หลายว้นก่อน ผมโดนตร.ยึดบีบักันไป และบอกผมเพียงว่ามันผิดกฏหมาย ผมอยากถามว่า มันผิดกฏหมายได้อย่างไรครับ มันเป็นของเล่น
เจ้าหน้าที่ ------ บีบีกันเข้าข่ายสิ่งเทียมอาวุธคะต้องมีใบอนุญาตเหมือนกัน
ผม-------คำว่า สิ่งเทียมอาวุธจะเป็นได้ก็ต่อเมื่อเรานำมันไปใช้ให้คนอื่นเข้าใจผิดว่ามันคืออาวุธไม่ใช่เหรอคับ บีบีกันนี่มีดยังน่ากลัวกว่าอีก
เจ้าหน้าที่ ------- นั่นก็ใช่ แต่ ปืนชนิดใดก็ตาม หากนำไปยิงแล้วสามารถทำให้เกิดอันตรายกับบุคคลอื่นก็ถือว่าเป็นสิ่งเทียมอาวุธได้
ผม -- งั้นปืนเด็กเล่นที่ขายตามงานวัด ท้องตลาด ก็ผิดกฏหมายสิคับ หนังสติกก็ด้วยสิ เพราะมันยิงแล้วเกิดอันตราย
เจ้าหน้าที่-- ใช่แล้วค่ะ นั่นถือเป็นสิ่งผิดกฏหมายถ้าจะนำไปไหนมาไหน จะใช้ต้องมีใบอนุญาต
ผม --ของเล่นเนี่ยนะต้องมีใบอณุญาต
เจ้าหน้าที่ -- ก็มันเป็นสิ่งเทียมอาวุธนี่คะ ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อลุ่มอล่วยกัน จึงไม่ค่อยมีเรื่องให้เห็นกันค่ะ
ผม --แล้วผมต้องทำอย่างไรของเล่นของผมจึงจะไม่ผิดกฏหมาย
เจ้าหน้าที่ ---คุณต้องมาทำเรื่องที่กระทรวงค่ะ ถ้าต่างจังหวัดก็ตามอำเภอเตรียมเอกสารให้ครบ
เอกสารก็มี
1 บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
2 . เอกสารยืนยันหลักทรัพย์ สเตจเม้น
3 บัตรสมาชิกสนามกีฬาที่คุณเล่นประจำ พร้อมหนังสือรับรองจากเจ้าของสนาม
4 เอกสารรับรองจากข้าราชการ ระดับ 6 ขึ้นไป (รับเอกสารที่กรมการปกครอง(นางเลิ้ง))
ผม-- ผมยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะเอาหลักทรัพย์ที่ไหนมายืนยัน แล้วที่พูดมาทั้งหมดมันเหมือนการขอมีอาวุธปืนจริงๆเลยนะคับ
เจ้าหน้าที่- ถ้าไม่มีหลักทรัพย์ก็ไม่เป็นไร แต่ต้องมีข้าราชการระดับ 6 รับรอง อีกอย่างที่เอกสารคล้ายกับขอมีและใช้อาวุธปืนจริงเพราะมันคือสิ่งเทียมอาวุธ จริงๆแล้วการขอมีอาวุธปืนจริงหนะขอยากกว่านี่เยอะมาก ทั้งเสียเวลากว่าด้วย นี่แค่คุณมีเอกสารครบทางเราก็สามารถออกใบอณุญาตให้ได้ทันทีไม่ยุ่งยากหรอก ใครมีชื่อที่ไหนก็ไปทำได้ที่นั่น ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็ทำได้ตามอำเภอค่ะ
ผม --ขอบคุณครับ

...

นี่คือสิ่งที่ผมถามได้จากเจ้าหน้าที่แผนกพรบ.อาวุธปืน จะเห็นได้ว่าถ้าเจ้าหน้าที่จะยึดของเราแล้ว ยังไงเราก็เสียเปรียบวันยังค่ำ ผมว่า ถ้าโดนค้นควรพกบัตรสมาชิกของสนามต่างๆติดตัวไว้ก็จะดีนะครับ แล้วพูดกับตร.เขาดีดี ผมว่าเขาน่าจะอลุ่มอล่วย และถ้าใครอยุ่ใกล้กรมการปกครอง และเล่นบีบีกัน เหมือนกันลองไปติดต่อทำบัตรดูนะครับ ถ้าเป็นอย่างไรมาโพสต์บอกกันด้วยนะครับ

อันนี้มันขัดกันรึป่าวครับ

ที่มา

http://www.bkkairsoft.com/board/index.php?PHPSESSID=934075b166aed17f9b58af1c2775321b&topic=2145.0

Ake-mini
24th April 2008, 15:59
ตัวบท กฏหมาย เขียนไว้เป็นโครง ให้เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติงาน ผู้รักษากฏหมายตีความเอา ทีนี้ บ้านเราพวกตีความเข้าตัวเองมันเยอะ มันก็เลยเป็นแบบที่เขียนมาครับน่ะครับ ตาสี ตาสา ชาวบ้าน ไม่มีสิทธิ์ หือ ครับ...

แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการแก้รัฐธรรมนูญ หรือเปล่า ...
เออ นั่นนะสิ ผมไม่รู้เหมือนกัน

DarkDiy
24th April 2008, 18:19
การพกสิ่งเทียมอาวุธปืนต้องขออนุญาติเช่นเดียวกับอาวุธปืนครับ ค่าดำเนินการ+การใช้จ่ายเท่ากัน แต่อนุมัติง่ายกว่าไม่ต้องยัดกัน แต่ส่วนใหญ่ไม่ใครทำตามเท่านั้น เลยเหมือนผิดกันจนเป็นปกติ แต่ผมก็ไม่ได้ขอเหมือนกัน อิอิ

uthan.tt
25th April 2008, 12:39
แล้วถ้ามีหลายกระบอกต้องขอทุกกระบอกเลยหรือเปล่าครับ หรือว่าทำแค่ครั้งเดียวครอบคลุมทุกกระบอก ถ้าครอบคลุมหมดก็คุ้มนะครับ กระบอกหนึ่งตั้งหลายตังค์ ปล่อยให้ยึดง่ายๆกันเสียดายแย่...(อิๆๆ เผื่อมีตังซื้ออีกหลายๆกระบอกน่ะครับ เดี๋ยวเข้าใจผิดว่ามีหลายกระบอก)

DarkDiy
25th April 2008, 13:01
เหมือนอาวุธจริงคือทำครั้งละกระบอกครับ ซึงค่าขอไม่แพงเลยครับ แต่ที่ว่าโดนยึดนี่ไปแจ้งความโดนยักยอกทรัพย์ได้นะครับ พวกเลวๆ มักจะอ้างเพื่อยึดไปเล่นเองมากกว่า

ถึงแม้ว่าการพาปืน bb ไปตามที่สาธารณะ หรือสถานที่สาธารณะโดยเปิดเผย จะไม่มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ซึ่งมีโทษร้ายแรงถึงจำคุก แต่ก็มิใช่ว่าผู้เล่นปืน bb จะสามารถเดินถือปืน bb ไปในที่สาธารณะอย่างเปิดเผยได้เนื่องจากว่าปืน bb นั้นมีลักษณะที่เรียกได้ว่า แทบจะไม่แตกต่างจากอาวุธปืนของจริงเลยทีเดียว ผู้ที่พบเห็นย่อมเข้าใจผิดคิดว่าปืน bb เป็นอาวุธปืนได้ นอกจากนี้ด้วยคุณลักษณะของปืน bb แม้จะไม่ใช่อาวุธปืน แต่ปืน bb ก็อาจถูกนำมาใช้เป็นอาวุธได้ ดังนั้น ประมวลกฏหมายอาญามาตรา 371 จึงกำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดก็ตาม พาอาวุธไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะ โดยเปิดเผยหรือไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 100 บาท และให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบอาวุธนั้น

ลองดูครับ
http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=21967.0
http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=38651.0
http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=33162.0
http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=53.0
http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=2402.0
http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=30967.0

กระทู้น่าจะซ้ำกันกับที่ถามที่นี่ แต่ลองดูว่าได้ตอบยังไงครับ
http://www.gunsandgames.com/smf/index.php?topic=29764.0

uthan.tt
26th April 2008, 12:34
ขอบคุณมากครับ อ่านแล้วก็คือว่ายังสรุปไม่ได้ว่าปืน BB เป็นอาวุธปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน แม้แต่ศาลหรือนักกฏหมายก็ยังถกเถียงกันอยู่ (จะรอให้แก้กฏหมายกันหรือระบุให้ชัดเจน รอจนกว่าวันนั้นคงโดนยึดกันจนทำเป็นคลังอาวุธแล้วมั้ง) ผมว่าสรุปแล้วการตัุดปัญหา ถ้ากลัววันไหนดวงไม่ดีเจอตรวจแล้วยึดปืนสุดที่รักไป ก็น่าจะทำๆใบอนุญาติไปซะอย่างน้อยก็ไม่ต้องเถียงกับตำรวจให้เหนื่อย (เผลอๆเจอข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงาน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานไปซะงั้น) หรือต้องมาฟ้องศาลกันเสียค่าศาลมากกว่าค่าปืนไปซะอีก ทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละท่านละครับ ปืนพัน สองพัน บางท่านยังไม่เสียดายเท่าไหร่ บางคนแต่งเป็นแสน สองแสนนี่สิครับ น่าคิด...