PDA

View Full Version : ๑o๑๑o๑ การประกวดภาพถ่าย บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2554 ๑o๑๑o๑vuttipark
25th February 2011, 00:07
๑o๑๑o๑๑o๑ การประกวดภาพถ่าย บุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2554 ๑o๑๑o๑http://www.photogangs-upload.co.cc/member/7/full/7_1365_24433_boonpawed54SSS.jpg
ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การประกวดภาพถ่าย งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ปี 2554
----------------------------------------

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ภาครัฐ และเอกชน
กำหนดจัดงานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2554 นั้น ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2554
ณ บึงพลาญชัย สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนพุทธกาล 2553 ปี และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยเน้นการจัดงานย้อนอดีต เรียนรู้ อู่อารยธรรม กินข้าวปุ้น เอาบุญผะเหวด ฟังเทศน์มหาชาติ มหาทานอันยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในสยาม
และบันทึกภาพประวัติศาสตร์ร่วมกัน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จังหวัดร้อยเอ็ด
จึงกำหนดให้มีการประกวดภาพถ่ายงานประเพณีบุญผะเหวดขึ้น ชิงรางวัลเงินสดและโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์


1.การประกวดภาพถ่าย ดังต่อไปนี้
ประเภทการประกวดแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้
1.1. ความอลังการขบวนแห่บุญผะเหวด (ย้อนอดีต เรียนรู้ อู่อารยธรรม)
1.2. ฟังเทศน์มหาชาติ
1.3. แห่กัณฑ์จอบ กัณฑ์หลอน

2. หลักเกณฑ์การประกวดมี ดังนี้
2.1. เปิดรับสมัครทุกคน และทุกชนิดของกล้องถ่ายภาพ
2.2. ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายขึ้นในช่วงระหว่าง 4-5-6 มีนาคม 2554 เท่านั้น
2.3. เขียนชื่อภาพ รายละเอียดภาพ ข้อที่ส่งเข้าประกวด
ชื่อ – สกุล ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ให้ชัดเจน ติดด้านหลังภาพ
2.4. ผู้สมัครหนึ่งท่าน สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ หัวข้อละไม่เกิน 5 ภาพ
2.5. ภาพนั้นต้องมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์งานประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด
2.6. ผู้ส่งประกวดตกแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์ได้ สร้างสรรค์ภาพได้ตามต้องการ แต่ไม่ตกแต่ง
ภาพจนผิดความเป็นจริง และถ่ายภาพจะต้องไม่สื่อไปทางอนาจาร หรือ ขัดศิลธรรม
2.7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะต้องรับรองว่า เป็นภาพถ่ายที่บันทึกภาพด้วยตนเอง
2.8. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ควรระวังในเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
2.9. การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
2.10. ภาพที่ชนะการประกวด ได้รางวัลแต่ละประเภทได้รางวัล ดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินสด 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้เงินสด1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
2.11. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเข้าประกวด แต่ผู้ส่งภาพเข้าส่งภาพเข้า
ประกวดต้องอนุญาตให้ผู้จัดการประกวด นำภาพไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ และอื่น ๆ
โดยไม่ได้รับค่าตอบแทนใด ๆ)
2.12. วิธีส่งภาพเข้าประกวด อัดภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยขนาดความยาวไม่เกิน 10 นิ้ว พร้อม
ซีดีไฟส์ภาพ ไฟส์ JPEC ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซลต่อภาพ
2.13. ส่งภาพที่ประกวด ไปที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
ถนนเทวาภิบาล อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 043-527117
043 – 515374
ทั้งนี้ขอให้ระบุชื่อภาพหัวข้อที่เข้าประกวด ชื่อ – สกุล ที่อยู่
อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ ด้านหลังภาพ ให้ชัดเจน เพื่อเป็นหลักฐานในการรับรางวัล
หมดเขตรับภาพในวันที่ 15 มีนาคม 2554
ประกาศผลวันที่ 22 มีนาคม 2554
ณ สำนักงานประชา สัมพันธ์จังหวัด เว๊ปไซด์ของ ส.ปชส.ร้อยเอ็ด www.pr.prd.go.th/roiet
เวปไซด์จังหวัดร้อยเอ็ด www.roiet.go.th
เวปไซด์ชมรมถ่ายภาพจังหวัดร้อยเอ็ด www.roietphotoclub.com,

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด และชมรมถ่ายภาพจังหวัดร้อยเอ็ด

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

logo500
8th June 2015, 15:33
:huh:

Getamp
31st July 2015, 22:48
เยี่ยมๆๆ