PDA

View Full Version : งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน 2548เอ้
3rd July 2005, 11:43
วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2548 (งานวันโฮมเบิกพระอุปคุต)
03.00 น. พิธีเบิกพระอุปคุต (ขบวนเคลื่อนจากวัดโพนชัย ไปริมแม่น้ำหมัน แล้วแห่กลับมาทำพิธีที่วัด โพนชัย)
08.30 น. พิธีบายศรีสู่ขวัญ (บ้านเจ้าพ่อกวน)
10.00 น. พิธีเปิดงานวันโฮมเบิกพระอุปคุต (วัดโพนชัย)
13.00 น. การประกวดเต้นผีตาโขน รอบแรก (วัดโพนชัย)
18.00 น. การแสดงศิลปวัฒนธรรมและมหรสพต่างๆ
(วัดโพนชัย)
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2548 (พิธีเปิดงาน)
08.00 น. ตั้งขบวนผีตาโขนและการแสดง
(โรงเรียนชุมชนบ้านด้านซ้าย)
10.00 น. พิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน
ขบวนแห่ผีตาโขน (หน้าที่ว่าการอำเภอ)
13.00 น. การประกวดเต้นผีตาโขน รอบชิงชนะเลิศ
(หน้าที่ว่าการอำเภอ)
15.00 น. ขบวนแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองและจุดบั้งไฟ
(วัดโพนชัย)
19.00 น. เทศน์พระมาลัยหมื่น เทศน์พระมาลัยแสน (วัดโพนชัย)


วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2548 (ไม่มีการละเล่นผีตาโขน)

04.00 น. เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ (วัดโพนชัย)
08.00 น. พิธีสะเดาะเคราะห์บ้านเมือง (วัดโพนชัย)
ขบวนแห่กัณฑ์หลอน (แห่จากบ้านเจ้าพ่อกวน ไปบอกบุญบริเวณตลาดแล้วกลับมาที่วัด โพนขัย

*** วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2548 : เวลา 09.00 - 17.00 น.
- นิทรรศการและและการสาธิตทำหน้ากากผีตาโขน (วัดโพนชัย)
- การจำหน่ายอาหารของ กลุ่มแม่บ้าน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (หน้าที่ว่าการอำเภอ)

*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดเลย โทร.0 4281 2812
หรือ http://www..tat.or.th/loei_co_center