PDA

View Full Version : ประกวดภาพถ่าย ต่อลมหายใจเขาคอหงส์เอ้
29th March 2010, 14:55
เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประกวดภาพ ถ่าย และการประกวดเรียงความ ในโครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ หัวข้อ "ต่อลมหายใจเขาคอหงส์" หมดเขต 14 พฤษภาคม 2553

1.หัวข้อภาพถ่าย

เป็นภาพถ่ายที่สื่อความหมายในหัวข้อ "ต่อลมหายใจเขาคอหงส์"

2. ลักษณะของภาพ

- เป็นภาพสีหรือขาวดำ

- ขนาดของภาพ 12×18 นิ้ว ติดบนกระดาษแข็งสีดำและเคลือบพลาสติก ตั้งชื่อภาพ และอธิบายแนวความคิดประมาณ 3 -

4 บรรทัด พร้อมแนบไฟล์ต้นฉบับมาด้วย (เป็น CD)

3. การระบุหลังภาพ

- ที่ด้านหลังของทุกภาพ ให้ระบุรายละเอียด ได้แก่ วัน-เวลา สถานที่ในการถ่ายภาพ, ชื่อ-สกุลผู้ถ่ายภาพ, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

4. จำนวนภาพที่สามารถส่งได้

- ส่งภาพได้คนละไม่เกิน 5 ชิ้นงาน ผู้ส่งภาพเข้าประกวดมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

5. เงื่อนไข

- ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายในบริเวณเขาคอหงส์ซึ่ง ครอบคลุม พื้นที่ตั้งแต่ ทิศเหนือ บริเวณบ้านเกาะหมี ทิศใต้ โรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์ ทิศตะวันออก หมู่บ้านพรุเตาะ ตำบลทุ่งใหญ่ ทิศตะวันตก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือภาพที่ถ่ายในชุมชนบริเวณรอบเขาคอหงส์ที่สามารถสื่อให้เห็นแนวคิดเรื่อง การต่อลมหายใจเขาคอหงส์ได้

- ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานหรืออ้างชื่อผู้อื่นในการส่งภาพเข้าประกวด

- เป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆมาก่อน

- ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการร่วมอนุรักษ์ เขาคอหงส์ และจะไม่มีการส่งคืน

- ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถถ่ายโดยใช้ได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์มและกล้อง ดิจิตอล สามารถสร้างสรรค์ภาพเพิ่มเติมด้วยโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้ โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดแต่ละชิ้นอาจประกอบด้วยภาพมากกว่า 1 ภาพ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวได้

6. เกณฑ์การตัดสินพิจารณาในการให้คะแนนของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ จะพิจารณาให้คะแนนภาพถ่าย จากเกณฑ์ในการให้คะแนนทั้ง 3 ข้อดังนี้

6.1 แนวคิดสอดคล้องกับหัวข้อที่กำหนด

6.2 ความคิดสร้างสรรค์

6.3 ความสวยงามของภาพ

7. เงินรางวัล

- ชนะเลิศ เงินสด 5,000 บาท และของที่ระลึก

- รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,000 บาท และของที่ระลึก

- รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท และของที่ระลึก

- รางวัลชมเชย เงินสด 500 บาท และของที่ระลึก

8. กำหนดส่งผลงาน

เปิดรับภาพถ่ายตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤษภาคม 2553 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ : ถือเอาวันตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

วิธีการส่งผลงาน

1. ส่งภาพด้วยตนเอง

2. ทางไปรษณีย์ (วงเล็บมุมซอง : ประกวดถ่ายภาพ)

หลักเกณฑ์การประกวดเรียงความในหัวข้อ "ต่อลมหายใจเขาคอหงส์"

แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

ระดับบุคคลทั่วไป

การส่งผลงาน

สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด โดยพิมพ์ด้วยตัวอักษร Angsana New ขนาด 16 จำนวนไม่เกิน 2 หน้า กระดาษขนาด A4 สามารถส่งผลงานด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ที่ โครงการร่วมอนุรักษ์ เขาคอหงส์ หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้น 8 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ. 50 ปณฝ. คอ หงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

กรุณาเขียนรายละเอียดส่วนตัวได้แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ สถานศึกษา ที่อยู่ อีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก แนบมากับผลงานด้วย

รางวัล (ในทุกระดับชั้น)

ชนะเลิศ เงินสด 3,000 บาทและของที่ระลึก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินสด 2,000 บาทและของที่ระลึก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เงินสด 1,000 บาทและของที่ระลึก

เงื่อนไข

- ผู้เข้าร่วมสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 2 ชิ้น

- ทุกผลงานต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งประกวด หรือได้รับการตีพิมพ์มาก่อน

- ทุกผลงานต้องเป็นผลงานที่มิได้คัดลอกมา ต้องเป็นงานเขียนที่เขียนขึ้นเอง

- ทุกผลงานที่ส่งเข้าร่วม ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของโครงการร่วมอนุรักษ์ เขาคอหงส์

- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

วันเปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤษภาคม 2553 (กรณีส่งทางไปรษณีย์ : ถือเอาวันตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

สถานที่จัดส่งผลงาน โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ หน่วย วิจัยสิ่งแวดล้อมศึกษา ชั้น 8 คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตู้ ปณ.50 ปณฝ.คอหงส์ อำเภอ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112

ประกาศผลการตัดสิน ทางเว็บไซต์ www.rakkhohong.com ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2553

วันรับรางวัล 4 มิถุนายน 2553 เวลา 16.00 น. งานสัปดาห์รักษ์เขาคอหงส์ ณ บริเวณริมอ่างน้ำ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสามารถดูรายละเอียด และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.rakkhohong.com โทร 0-7428-6886,086-955-3179