PDA

View Full Version : ประกวดภาพถ่ายงานวันนริศ ในหัวข้อ PEOPLEเอ้
18th November 2009, 23:09
The 6th INTERNATIONAL PHOTOGRAPHIC CONTEST

“PEOPLE”

In the commemoration of Prince Naris Day 2010

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นเจ้านายพระองค์หนึ่งที่ทำคุณประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ต่อประเทศไทย โดยเฉพาะในวงการศิลปวัฒนธรรมและการช่างของไทย พระองค์เป็นที่รู้จักในฐานะ นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ถวายต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงสามรัชกาล ทรงเป็นผู้เชี่ยวชาญของศิลปวัฒนธรรมหลายแขนง อาทิ ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ การประพันธ์ ดนตรี และการแสดง ตลอดจนประวัติศาสตร์และโบราณคดี อัจฉริยภาพทางศิลปะ จากพระกรณียกิจทั้งมวลนี้ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ลงมติให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2506

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดงานวันนริศ เพื่อ น้อมรำลึกถึง “ สมเด็จครู “ ของเหล่าช่างศิลปะทุกแขนงเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์งานศิลปะ ทางด้านการถ่ายภาพซึ่งเป็นวิวัฒนาการของศิลปะแขนงหนึ่งในยุคปัจจุบันที่เติบ โตไปตามกระแสโลกแห่ง เทคโนโลยี จึงได้กำหนดโครงการประกวดและจัดแสดงภาพถ่ายด้านศิลปะ มีหัวข้อการประกวด เรื่อง “ ฅน ” เนื่องในวันนริศ ขึ้น และเพื่อเป็นการน้อมรำลึก ถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ และส่งเสริมเผยแพร่งานด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สาธารณชน ตลอดจนยกระดับวงการถ่ายภาพของไทยเพื่อพัฒนาให้เป็นระดับสากล เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดและมุมมองที่หลากหลายในด้าน ศิลปวัฒนธรรมร่วมกันจากนักถ่ายภาพทั่วโลก

ความหมายของ “ฅน” หมายรวมถึง ผู้คน ความมีชีวิต การดำรงชีวิตและวิถีชีวิตของผู้คนในหลากหลายเชื้อชาติ มีจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ มีอิสระเสรีในการคบหากัน และการนับถือศาสนาหรือสิ่งเคารพทางจิตใจต่างกัน ทั้งนี้ การแสดงออกอาจเป็นภาพใบหน้าหรือภาพเต็มตัว เป็นภาพของ เด็กหนุ่มสาว หรือคนชรา ในอิริยาบถที่สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม บรรยากาศช่วงเวลา วิถีวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่นหรือเมือง โดยสื่อออกมาด้วยภาพศิลปะ ที่ถ่ายทอดความคิดหรือความหมายหรืออารมณ์ความรู้สึก ตามบุคลิกภาพของผู้สร้าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์

หัวข้อการประกวด

เรื่อง “ ฅน”

ประเภทของภาพถ่าย

ภาพถ่ายฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ หรือดิจิตอล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ

เงื่อนไขข้อกำหนดในการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด

1. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ ในหัวข้อ “ฅน”

2. สามารถถ่ายภาพได้ทั้งกล้องบรรจุฟิล์มและกล้องดิจิตอล สร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคอิสระไม่จำกัดรูปแบบ

3. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี–ขาวดำ ขนาดของภาพ 16 X 20 นิ้ว (กรณีขนาดของภาพเล็กหรือใหญ่กว่ากำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกตัดสิน) ให้ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดมาพร้อมทั้งไฟล์ภาพที่บันทึกลงแผ่นซีดี ทั้งนี้ ภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายและต้นฉบับจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. การส่งภาพถ่ายให้ส่งภาพถ่ายได้คนละไม่น้อยกว่า 2 ภาพ แต่ไม่เกิน 4 ภาพ

5. เป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ ไม่เคยแสดงต่อสาธารณชน และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆ มาก่อน

6. ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นมาส่งแทน และห้ามมิให้ส่งผลงานในนามผู้อื่น หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์รางวัลที่ได้รับ และตัดสิทธิ์ในการส่งผลงานเข้าประกวดครั้งต่อๆ ไป

7. ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดให้อย่างชัดเจน

8. ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบ หากผลงานนั้นละเมิดลิขสิทธิ์อื่นใดของบุคคลอื่น

9. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เผยแพร่ผลงานในสูจิบัตร และเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งสารสนเทศทุกประเภท

10. มหาวิทยาลัยศิลปากร สงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงานภาพถ่ายและซีดีที่ผู้ส่งเข้าร่วมประกวด

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินประกอบด้วย

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร (ที่ปรึกษา)

2. ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ (ที่ปรึกษา)

3. นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายฐาปน สิริวัฒนภักดี) (ประธานกรรมการ)

4. รองอธิการบดี(ศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยศิลปากร (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง) (รองประธานกรรมการ)

5. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง (กรรมการ)

6. รองศาสตราจาย์พิษณุ ศุภนิมิตร (กรรมการ)

7. นายนภดล โชตะสิริ (กรรมการ)

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ (กรรมการ)

9. นายดาว วาสิกศิริ (กรรมการ)

10. นายนิติกร กรัยวิเชียร (กรรมการ)

11. นายประธาน ธีระธาดา (กรรมการ)

12. นายกนก สุริยสัตย์ (กรรมการ)

13. นายราฟ ทูเท็น (กรรมการ)

14. นายมาซารุ โกโต (กรรมการ)

15. นางสาวสุพัตรา ทวีกุลทรัพย์ (เลขานุการ)

การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินภาพถ่าย

การตัดสินไม่มีการแบ่งประเภท พิจารณาจากคุณค่าของผลงานเป็นหลัก คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือก และผลการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์มิได้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสม เข้าร่วมแสดง

1. รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

2. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

3. รางวัลเกียรติยศ จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

4. รางวัลสมทบ (เฉพาะนักถ่ายภาพชาวไทย) รางวัล Epson Awards จำนวน 3 รางวัล เครื่องโฟโต้พริ้นเตอร์ รุ่น R1900 หรือเทียบเท่า

การส่งผลงานภาพถ่าย

ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 25 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2553

ส่งถึงงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

ส่งด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2553 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องลานจัน ชั้นแอล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

(ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์จะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์)

ตัดสินผลงานภาพถ่าย

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

ประกาศผลการตัดสิน

วันที่ 1 มีนาคม 2553 ทางเว็บไซต์ : www.photo.su.ac.th

การจัดแสดงผลงานภาพถ่าย

ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2553

ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ ฯ 10170

โทร.0 2880 7374 ต่อ 2503, 2522, 2168, 0 2880 7730 หรือ โทร. 0 2434- 3115

โทรสาร 0 2880 7830

E-mail : su-pr@su.ac.th

Website : http://www.photo.su.ac.th/index.html