PDA

View Full Version : การประกวดถ่ายภาพในหัวข้อ "ก่อบ้าน สร้างเมือง"DOFJerk
20th January 2005, 22:23
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดให้มีการประกวดถ่ายภาพ "ก่อบ้าน สร้างเมือง" ภายใต้งาน IFAWPCA Convention & Contech Asia 2005 โดยมีประเภทของการประกวด 3 ประเภทคือ
1. ประเภทฟิล์มสี
2. ประเภทฟิล์มขาว-ดำ
3. ประเภทดิจิทัล สามารถตกแต่งภาพได้

ข้อกำหนดการส่งภาพเข้าประกว
1. ไม่จำกัดอายุ เพศ สัญชาติ หรือ เชื้อชาติของผู้เข้าประกวด
2. รูปที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นรูปภายนอกของอาคารหรือส่ิงก่อสร้างนั้นๆ ซึ่งถ่ายทอดให้เห็นถึงความงดงามทางสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม
3. สำหรับประเภทฟิล์มทั้งสีและขาว-ดำ ต้องแนบฟิล์มและข้อมูลการถ่ายภาพมาด้วย สมาคมฯ จะไม่คืนฟิล์ม
4. สำหรับประเภทฟิล์มทัั้งสีและขาว-ดำ ห้ามใช้กรรมวิธีพิเศษใดๆ เช่นไม่ถ่ายภาพซ้อน ซ้อนฟิล์มหรือย้อมสี ฯลฯ และอนุญาตให้ใช้แสงไฟ ฟิลเตอร์ และเทคนิคการอัดภาพตามปกติได้
5. อัดขยายภาพขนาด 8x10 นิ้ว ติดบนกระดาษ Art Board สีขาว พร้อมทั้งเขียนชื่อภาพ ชื่อผู้ถ่าย ด้านล่างของภาพ
6. สำหรับประเภทดิจิทัล สามารถใช้คอมพิวเตอร์ตกแต่งภาพได้ แต่ต้องไม่เกินจริง เช่นการตัดต่อภาพ พร้อมแนบไฟล์ที่ตกแต่งแล้วและข้อมูลการถ่ายมาด้วย
7. สามารถส่งประกวดได้ไม่เกินคนละ 3 ภาพ
8. แนบชื่อ ที่อยู่ สำเนาบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกมากับผลงานด้วย
9. ภาพถ่ายที่เข้าประกวดเฉพาะรูปที่ได้รับรางวัลทั้งหมด ถือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมระวห่างสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยและเจ้าของภาพถ่าย
10. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น
11. ภาพประกวดที่ได้รับรางวัล และได้เข้ารอบสุดท้าย จะได้นำไปจัดแสดงให้ประชาชนชม ตามกำหนดวันและเวลา และจะให้เผยแพร่ทางเวปไซต์ของทางสมาคมอุตสาหรรมก่อสร้างไทย และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยด้วย
12. เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการก่อนร้างไทยในปัจจุบับ (ยกเว้นโบราณสถาน) เพื่อจะนำไปเผยแพร่และแสดงในต่างประเทศในโอกาสต่อไป
13. ส่งผลงานการประกวดได้ที่ ส่วนอุตสาหรรมเครื่องเรือนและคอมโพสิท สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซอยตรีมิตร(กล้วยน้ำไท) ถ. พระรามสี่ คลองเตย กทม 10110 ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 ในเวลาราชการ

หลักเกณฑ์การตัดสิน (ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ)
- พิจารณาถึงความงาม
- ความเด่นสง่าของสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
- องค์ประกอบในการจัดการภาพ
- การวางมุม การเลือกแสงและเงา
- การมีสุนทรียภาพของภาพถ่าย


การตัดสินการประกวด
คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชน ตัดสินในวันที่ 8 มีนาคม 2548

การประกาศผลการตัดสินและมอบรางวัล
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะประกาศผลการตัดสินผู้ชนะการประกวดและทำพิธีมอบรางวัล ในวันที่ 24 มีนาคม 2548 พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานจากการประกวด

รางวัลแบ่งเป็น 3 ประเภท ประเภทละ 3 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อเงินรางวัล 30 ,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้ประกาศนียบัตร พร้อเงินรางวัล 20 ,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ประกาศนียบัตร พร้อเงินรางวัล 10 ,000 บาท

สนใจติดต่อเพิ่มเติม ได้ที่
ส่วนอุตสาหรรมเครื่องเรือนและคอมโพสิท สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา ซอยตรีมิตร(กล้วยน้ำไท) ถ. พระรามสี่ คลองเตย กทม 10110 โทรศัพท์ 02-367-8429, 02-367-8255-6 ในเวลาราชการ
ที่มา http://www.rpst-digital.org/forum/showthread.php?t=1703 (http://www.rpst-digital.org/forum/showthread.php?t=1703)
<!-- / message -->