PDA

View Full Version : โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาตินาย Nik
30th September 2004, 09:06
โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ
"สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"
ครั้งที่ 10 ประจำปี 2547
ด้วยตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และบริษัทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกันจัดให้มีโครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ตลอดจนประชาชนคนไทย ได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสัตว์ป่าและป่าไม้ เพื่อเกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดจิตสำนึกอันนำไปสู่ความรัก เคารพ ในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
สำหรับปี 2547 นี้ กำหนดหัวข้อไว้ว่า “ประทับใจในป่าไทย”
โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. ความประทับใจในป่าไม้ไทย
2. ความประทับใจในสัตว์ป่าไทย
ภาพประกวดประเภทภาพสไลด์ ต้องเป็นภาพสไลด์สีขนาด 135 มม. ขนาดของภาพต้องเป็นต้นฉบับอยู่ในกรอบพลาสติกขนาด 2” x 2” พร้อมทั้งเขียนชื่อ ที่อยู่ของผู้ส่ง หมายเลขประจำภาพ และจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวดอย่างชัดเจนไว้บนกรอบสไลด์ และทำเครื่องหมายจุดวงกลมบนมุมล่างซ้ายทุกภาพ
ระยะเวลาเปิดรับภาพ 9 ส.ค. – 31 ต.ค 47 โดยส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ที่สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-561–4292 ถึง 93
หรือ ที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ ชั้น 23 บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 02-364–0367 กด 0-4 และ 02-643-2467
และในวันเสาร์ที่ 2 ต.ค. 47 นี้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดงานเสวนา ในหัวข้อเรื่อง "เทคนิคการพิชิตรางวัลประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ" เวลา 9.00-12.00 น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 11 อาคารซีพีทาวเวอร์ 2 วิทยากรโดยคุณนิติศักดิ์ ประสิทธิ์ศิลป์ จากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุ จำกัด คุณนพปฎล เดชอุดม และคุณวิชาญ ณ รังษี ผู้ที่สนใจสามารถสำรองที่นนั่งได้ที่ 0-2699-2773 หรือ E-mail มาที่ Sutida_jam@truecorp.co.th